• Polski
 • English
 • Deutsch

Regulamin

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie DOMU FRANCISZKAŃSKIEGO SAN ANTONIO i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez zameldowanie Gościa, oraz dokonanie zapłaty za wynajmowany pokój według obowiązującego cennika.
 2. Dokonując ww. czynności, gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

§2 DOBA NOCLEGOWA

 1. Dla gości indywidualnych: od godziny 15:00 do godziny 12:00 w dniu wyjazdu.
 2. Dla grup: od godziny 15:00 do godziny 10:00 w dniu wyjazdu.
 3. W DOMU FRANCISZKAŃSKIM obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano.

§3 REZERWACJA, MELDUNEK I PŁATNOŚCI

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport) celem wprowadzenia danych do książki meldunkowej.
 2. Opłata za pobyt pobierana jest za całość rezerwacji od Gościa w dniu przyjazdu. Cena za nocleg jest umowna i nie jest stała. Aktualne ceny są dostępne na stronie internetowej w zakładce ”CENNIK”. Dom Franciszkański San Antonio zastrzega sobie prawo zmian cen.
 3. DOM FRANCISZKAŃSKI SAN ANTONIO zastrzega sobie prawo odmowy zameldowania Gości bez podania przyczyny.
 4. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej po spełnieniu przynajmniej jednego z poniższych warunków:
  • dokonania wpłaty zaliczki w wysokości 30% ceny za cały pobyt (dotyczy grup powyżej 20 osób);
  • telefonicznego, mailowego lub osobistego potwierdzenia rezerwacji najpóźniej na 48 godzin przed przyjazdem;
 5. Anulowanie  rezerwacji grupowych:
  • w przypadku anulowania rezerwacji wpłacona zaliczka przepada w całości na rzecz DOMU FRANCISZKAŃSKIEGO SAN ANTONIO;
  • zmian, związanych z ilością zamawianych pokoi lub ilości osób, można dokonywać w terminie nie krótszym niż 14 dni przed planowanym przyjazdem;

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych DOMU FRANCISZKAŃSKIEGO, powstałe z ich winy lub z winy odwiedzających ich osób. Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Gości za wyrządzone szkody również po wyjeździe.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek i innych urządzeń elektrycznych niebędących wyposażeniem pokoju.
 3. Prosimy o pozostawienie klucza w recepcji. 
 4. W przypadku utraty klucza z winy Gościa DOM FRANCISZKAŃSKI SAN ANTONIO zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa kwotą 100,00 złtytułem zwrotu kosztów.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOMU FRANCISZKAŃSKIEGO SAN ANTONIO

 1. DOM FRANCISZKAŃSKI nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z noclegu, o ile nie zostaną zdeponowane w recepcji.
 2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu lub innych rzeczy w pokoju Gość powinien niezwłocznie zawiadomić recepcję o tym fakcie.

§8 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. W DOMU FRANCISZKAŃSKIM SAN ANTONIO i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA TYTONIU poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. Osoby nie przestrzegające zakazu zostaną obciążone karą w wysokości  200,00 zł.
 2. DOM FRANCISZKAŃSKI SAN ANTONIO przyjmuje Gości ze zwierzętami tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem recepcji. 
 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż: Administratorem Państwa danych osobowych jest DOM FRANCISZKAŃSKI SAN ANTONIO, nr telefonu +48 534 500 760, adres e-mail sanantonio.krakow@gmail.com. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

DYREKCJA DOMU FRANCISZKAŃSKIEGO SAN ANTONIO


РЕГЛАМЕНТ

§ 1 ОБЪЕКТ РЕГЛАМЕНТА

 1. Регламент определяет правила предоставления услуг ответственности и нахождения на территории DOMU FRANCISZKAŃSKIEGO SAN ANTONIO и является неотъемлемой частью договора, который заключается путем регистрации гостья и оплаты забронированного номера в соответствии с действующим прейскурантом. 
 2. Выполняя указанные выше действия, гость подтверждает, что он прочитал и принимает условия настоящего регламента.

§ 2 ОТЕЛЬНЫЕ СУТКИ

 1. Для гостей индивидуальных:  Check-in (регистрация) 15:00,  Check- out (выезд) 12:00
 2. Для групп:  Check-in (регистрация) 15:00,  Check-out (выезд) 10:00
 3. В San Antonio следует соблюдать тишину с 22:00 до 6:00 утра.

§ 3 БРОНИРОВАНИЕ НОМЕРА, РЕГЕСТРАЦИЯ, ОПЛАТА

 1. Для регистрации, гостям необходимо предоставить сотруднику ресепшна удостоверение личности (паспорт) с актуальной фотографией, с целью ввода данных в регистрационную книгу. 
 2. Полная стоимость за бронирование номера взимается в день прибытия. Цена включает все налоги. Цена за проживание является условной, не является фиксированной. Актуальные цены доступны на сайте в разделе «CENNIK». DOM FRANCISZKAŃSKI SAN ANTONIO оставляет за собой право изменения цен. Бронирование номера является подтвержденным при соблюдении одного из следующих условий:
  • Внесение предоплаты в размере 50% от стоимости за весь период проживания (для групп свыше 20 человек)
  • Подтверждение по телефону, электронной почте или личному подтверждению не позднее чем за 48 часов до прибытия
 3. Отмена групповой резервации:
  • В случае отмены бронирования, DOM FRANCISZKAŃSKI SAN ANTONIO оставляет за собой право не возвращать внесенную предоплату;
  • Изменения, связанные с количеством забронированных номеров или количества человек, можно сделать не менее чем за 14 дней до запланированного прибытия.

§ 4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСТЕЙ

 1. Гости несут полную материальную ответственность за всякого рода повреждения или уничтожения оборудования и технических устройств  DOMA FRANCISZKAŃSKIEGO SAN ANTONIO, возникшие по их вине или по вине посещающих их людей. DOM FRANCISZKAŃSKI оставляет за собой право взимать с гостей оплату за причиненный ущерб, также после отъезда. 
 2. Согласно правилам пожарной безопасности запрещено использование нагревателей и других электрических устройств, которые не являются оснащением номера. 
 3. Просим оставлять ключ от номера на стойке регистрации. В случае потери ключа по вине гостя, DOM FRANCISZKAŃSKI SAN ANTONIO оставляет за собой право оштрафовать гостя в размере 100,00 PLN.

§ 5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  DOMU FRANCISZKAŃSKIEGO SAN ANTONIO

 1. DOM FRANCISZKAŃSKI SAN ANTONIO не несет ответственности за потерю или повреждение вещей, внесенных лицами, пользующимися жильем, если они не будут предъявлены для хранения на стойке регистрации.
 2. В случае обнаружения каких-либо повреждений оборудования или других вещей в номере, гость должен незамедлительно уведомить администрацию об этом факте. 

§ 6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

 1. На территории DOMU FRANCISZKAŃSKIEGO SAN ANTONIO запрещено курение табачных изделий, вне предназначенных для этой цели мест. За нарушение запрета, гость будет оштрафован в размере 200,00 PLN.
 2. DOM FRANCISZKAŃSKI SAN ANTONIO принимает гостей с домашними животными только по предварительной договоренности с сотрудником ресепшна. 

§ 7 RODO Информационная клаузула, касающаяся персональных данных

В соответствие с art. 13 ust. 1 и ust. 2 общего регламента о защите персональных данных от 27 апреля 2016 года (RODO) сообщает, что: Администратором Ваших персональных данных является DOM FRANCISZKAŃSKI SAN ANTONIO, +48 534 500 760, e-mail sanantonio.karkow@gmail.com, Krowoderska 7, 31-141 Krakow. Ваши персональные данные будут обработаны в целях реализации действий, вытекающих из закона от 21 августа 1997 года. Вы имеете право доступа к своим личным данным, право потребовать исправления, удаления или ограничения обработки этих данных, с учетом ограничений, вытекающих из RODO, в частности art. 17 ust. 3 RODO. Предоставление Вами персональных данных является требованием, установленным законом. 

© 2021 Dom Franciszkański SAN ANTONIO
Realizacja: Rafał Rowiński